Nasze realizacje

Nowe umiejętności – lepsze jutro

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet X Lepsza Edukacja, Działanie 10.06 Uczenie się osób dorosłych.

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego dla obszaru V: muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki oraz język łaciński i kultura antyczna

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą w województwie świętokrzyskim

Celem realizowanych w ramach Projektu działań jest podniesienie kompetencji min. 128 przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

Nowe kwalifikacje na start w województwie lubuskim

Chcesz podnieść swoje umiejętności, wiedzę i kwalifikacje zawodowe? Poprzez udział w darmowych szkoleniach otrzymasz taką możliwość. To właśnie Ty decydujesz o swoim kierunku kształcenia.

Wsparcie na starcie! Samozatrudnienie w województwie lubuskim

Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości 32 osób dorosłych w wieku 30+.

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej – zakres rozszerzony, wiedzy o kulturze – zakres podstawowy (Grupa 1)

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Szkolimy ZAWODOWO!

Przedmiotem projektu realizowanego dla KOWEZiU (KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ) było opracowanie, produkcja i implementacja kursów e-learningowych. Kursy skierowane były do uczniów i słuchaczy szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego. Zawartość kursów odpowiadała efektom kształcenia z podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie.

System wsparcia procesu dydaktycznego – na Podkarpaciu

Realizacja projektu dla Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie obejmowała:

 • wdrożenie systemu do diagnozy (6 programów diagnostycznych),
 • wdrożenie systemu e-portfolio na platformie e-learningowej dla 31 szkół,
 • wdrożenie platformy do prowadzanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwojowych dla 31 szkół,
 • wdrożenie systemu zarządzania zajęciami pozalekcyjnymi wraz z oceną pracowniczą,
 • opracowanie 18 kursów e-learningowych,
 • przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli,
 • zakup sprzętu do prowadzenia zajęć (m.in. tablice interaktywne, projektory, laptopy, tablety).

Okres realizacji: wrzesień 2013 – grudzień 2014

Certyfikowane kadry – lubuskie

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej „Certyfikowane kadry lubuskich MMŚP”.

Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. lubuskiego.

Zakres projektu:

 • doświadczeni trenerzy i specjaliści,
 • egzamin ECCC potwierdzony certyfikatem,
 • dostęp do Platformy e-learningowej i zdalne konsultacje,
 • catering,
 • szkolenia dostosowane do potrzeb firm i pracowników, w terminach odpowiadającym uczestnikom (szkolenia weekendowe oraz wieczorowe).

Cel szkolenia:

 • podwyższenie kwalifikacji w zakresie teleinformatyki,
 • pozyskanie wiedzy z zakresu systemów bazodanowych – poszukiwanej na rynku pracy,
 • zdobycie umiejętności praktycznego stosowania innowacyjnych rozwiązań informatycznych,
 • wzrost konkurencyjności na regionalnym rynku.

Realizujemy szkolenia dla szeroko pojętej automatyki przemysłowej

Tytuł szkolenia: Automation Professional S7.1200+TIA V11

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z budową i funkcjonowaniem sterowników logicznych
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi funkcjami programowania, podstawami konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki sterowników i kontrolerów SIEMENS SIMATIC S7 1200 v.2.x TIA V11
 • Zapoznanie z programowaniem w oparciu o schematy drabinkowe i system IL

Inne projekty

Wśród innych projektów znajdują się takie, które realizowaliśmy m.in. dla:

 • AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ – System e-learningu dla 10 tysięcy użytkowników – w okresie od czerwca 2011 do grudnia 2015
 • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – System kształcenia na odległość dla 8 tysięcy użytkowników – okres 2013 – 2016
 • Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze – uruchomienie portalu ekspertów oraz prowadzenie szkoleń tradycyjnych – okres 2011 – 2014